Nhà trường luôn xác định việc thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn trong hoạt động dạy học đối với mỗi giáo viên. Chính vì vậy để thực hiện tốt các nội dung theo đúng quy định về hồ sơ sổ sách tại đơn vị, ngay từ đầu năm học nhà trường đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách đối với 100% GV, NV trong đơn vị.

TRƯỜNG MN SỐ 2 MINH LẬP KIỂM TRA HỒ SƠ SỔ SÁCH ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022

          Nhà trường luôn xác định việc thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Quy chế chuyên môn trong hoạt động dạy học đối với mỗi giáo viên. Chính vì vậy để thực hiện tốt các nội dung theo đúng quy định về hồ sơ sổ sách tại đơn vị, vào ngày 26 + 27/10/2021 nhà trường đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách đối với 100% giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

          Qua kiểm tra, bộ phận chuyên môn đã kết luậ: Hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định, hình thức và nội dung đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài bộ hồ sơ sắp xếp chưa được khoa học, bìa sổ chưa thực sự được sạch đẹp.

          Kết quả xếp loại: 100% khá, tốt