Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học số 98/KH-MN2ML ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trường Mầm non số 2 Minh Lập.

       Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-MN2ML ngày 22/9/2021 Kế hoạch thực hiện chuyên đề ngày lễ, hội của Trường MN số 2 Minh Lập.

       Căn cứ vào nội dung công việc tháng 11 năm 2021 của Trường MN số 2 Minh Lập.     

       Bộ phận chuyên môn Trường MN số 2 Minh Lập Xây dựng Kế hoạch thao giảng chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày thành lập nhà giáo việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2021. 100/% giáo viên trong toàn trường đã tham gia thao giảng. Mỗi đ/c thực hiện dạy một hoạt động học nội dung trong chương trình giáo dục MN theo quy định .

TRƯỜNG MẦM NON SÔ 2 MINH LẬP TỔ CHỨC THAO GIẢNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 39 NĂM 

NGÀY THÀNH LẬP NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2021

       Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học số 98/KH-MN2ML ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trường Mầm non số 2 Minh Lập.

       Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-MN2ML ngày 22/9/2021 Kế hoạch thực hiện chuyên đề ngày lễ, hội của Trường MN số 2 Minh Lập.

       Căn cứ vào nội dung công việc tháng 11 năm 2021 của Trường MN số 2 Minh Lập.     

       Bộ phận chuyên môn Trường MN số 2 Minh Lập Xây dựng Kế hoạch thao giảng chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày thành lập nhà giáo việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2021. 100/% giáo viên trong toàn trường đã tham gia thao giảng. Mỗi đ/c thực hiện dạy một hoạt động học nội dung trong chương trình giáo dục MN theo quy định .

       Tổng hợp kết quả xếp loại các hoạt động của các đ/c gv tham gia thao giảng: 100% các đ/c giáo viên xếp loại giờ dạy: Tốt, khá.

         SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT THAO GIẢNG