• Hoàng Thị Thái Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0965.492.865
  • Email:
   binhttkm67@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ tháng : Là phó hiệu trưởng trường MN Khe Mo.

   - Từ tháng 4/2013 - tháng 10/2014: Là phó hiệu trưởng trường MN số 2 Minh Lập

   - Từ tháng 01/11/2013 - 30/11/2014: Giữ quyền hiệu trưởng trường MN số 2 Minh Lập.

   - Từ 1/12/2014 - Nay : Là Hiệu trưởng trường MN số 2 Minh Lập.

 • Trương Thị Bích Uyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983.697.864
  • Email:
   bichuyen74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ tháng 7/2007- tháng 10/2013: Phó hiệu trưởng trường MN Quang Sơn.

   - Từ tháng 11/2014 - nay: Phó hiệu trưởng trường MN số 2 Minh Lập.

 • Hoàng Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01694.365.078
  • Email:
   minhtamtn85@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ tháng 11/2012 - 3/2016 là phó hiệu trưởng trường MN Sông Cầu.

   - Từ tháng 4/2016- nay là phó hiệu trưởng trường MN số 2 Minh Lập.

 • Võ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Điện thoại:
   0978.666.178
  • Email:
   vothithanhtn123@gmail.com
 • Phạm Bá Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội Trưởng
  • Điện thoại:
   0915.055.671
 • Trần Thanh Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01692.996.937
  • Email:
   thanhngan01692996937@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0964.133.109
  • Email:
   Nguyenhoan.mn2ml@gmail.com